ACHTERGROND Winternights

(nl)

Festival  Winternights  is  het  initiatief  van  SoAP  (Space oriented Artistic Practice),  VIA  ZUID  talentontwikkeling in  de  podiumkunsten  Limburg  en  het  Belgische  C-TAKT.  Het  festival presenteert ‘onaffe’ projecten van a-typische makers,  kunstenaars  wiens werk zich niet zomaar laat vatten in geijkte disciplines.  Dit  zijn  choreografen,  theatermakers,  performers, componisten,  filmmakers  en  beeldend  kunstenaars. Via  gedurfde  projecten  proberen  zij  een  nieuwe  vormentaal  te  ontwikkelen  waarbij  de  schotten  worden  opgeheven  tussen  performance,  installatiekunst,  dans  en  theater.

Beloftevolle  makers

Festival  Winternights is  een  bijzonder  experiment  en  avontuur,  voor  zowel  makers,  het  publiek  als  professionals.  Het  publiek  en  professionals  (programmeurs,  dramaturgen)  krijgen  de  kans  als  eerste  kennis  te  maken  met  nieuwe  namen  en  ideeën.  Makers  krijgen  de  ruimte  nieuw werk  te  laten  zien  en  in  contact  te  komen  met  publiek,  professionals  en elkaar.  De  makers  zijn  geselecteerd  door  SoAP, VIA  ZUID,  C-TAKT  en  partners SALLY  dansgezelschap Maastricht, INTRO  Insitu en Fashionclash.

Netwerk

Winternights  Festival  biedt  ook  een  besloten  verdiepings- en  uitwisselingsprogramma  voor  makers  en  professionals  waarin  wordt  gesproken  en  gediscussieerd  over  het  vak,  het  publiek,  kansen,  belemmeringen  en  uitdagingen.  Meer informatie over dit randprogramma vind je onder ‘meer Winternights’.

Initiatiefnemers 

Winternights is  het  gezamenlijk  initiatief  van  SoAP en  VIA  ZUID,  gestart  in  2016.  Productiehuis  SoAP  produceert  nieuwe  en  oorspronkelijke  ervaringskunst  met  hoge  kwaliteit  van  de  autonome  maker.  VIA  ZUID,  talentontwikkeling  in  de  podiumkunsten, in  en  vanuit  Limburg. Vanaf  2018  participeert  C-TAKT,  een  kunstenwerkplaats  met  een  focus  op  jong  en  transdisciplinair  talent,  als  vaste,  inhoudelijk  partner.


BACKGROUND Winternights

(en)

Festival Winternights is the initiative of SoAP (Space oriented Artistic Practice), VIA ZUID talent development in the performing arts Limburg and the Belgian C-TAKT. The festival presents 'unfinished' projects by atypical makers, artists whose work can not simply be captured by the well-known disciplines. These are choreographers, theater makers, performers, composers, filmmakers and visual artists. Through daring projects they try to develop a new language of form in which the baffles are lifted between performance, installation art, dance and theater.

Promising Makers

Festival Winternights is a special experiment and adventure for creators, the public and professionals. The public and professionals (programmers, dramaturges) are the first to get acquainted with new names and ideas. Creators are given the opportunity to show new work and to get in touch with the public, professionals and each other. The makers have been selected by SoAP, VIA ZUID, C-TAKT and partners SALLY dance company Maastricht, INTRO Insitu and Fashionclash.

Network

Winternights Festival also offers a closed deepening and exchange program for makers and professionals who speak and discuss the profession, the public, opportunities, obstacles and challenges. More information about this peripheral program can be found under 'more Winternights'.

Initiators

Winternights is the joint initiative of SoAP and VIA ZUID, started in 2016. Production house SoAP produces new and original experience art with high quality from the autonomous maker. VIA ZUID, talent development in the performing arts, in and from Limburg. From 2018, C-TAKT, an arts workspace with a focus on young and transdisciplinary talent, will participate as a permanent, substantive partner.